Indlela Yesintu Yokwelapha Isisu Nezinyo

Ezikhathini zakudala ukulapha ngendlela yesintu kwakuyinto ebalulekile ezimpilweni zabantu. Lokhu kwakubangelwa ukuthi imitholampilo yayingekho ezindaweni eziningi okwakufanele ukuthi abantu bahambe amabanga amade ukuthola uzsizo lwezempilo. Abantu bafunda ukusebenzisa imithi noma izihlahla zemvelo ukuzilapha izifo ezahlukahlukene. Kwakubalulekile kakhulu ukuthi ulwazi ababenalo baludlulisele kwababesakhula emindenini yabo ukuze nabo bakwazi ukuzelapha uma abantu abadala sebedlulile emhlabeni.

Lolulwazi abantu bababelana ngalo nomakhelwane babo ukuthi nabo basizakale. Kodwa kwakubakhona labo ababengathandi ukwabelana nabanye abantu ngoba befuna ukugcina imfihlo yokwelapha emindenini yabo okwaholela ekutheni kuqale nendlela yokwenza ibhizinisi okwagcina sekwenziwa noma kwaba ukuqala kwezinyanga (abelaphi bendabuko). Ngenxa yokuthi abantu babengenayo kahle imali babekhokha ngemfuyo noma ngezitshalo abazilimile emakhaya kodwa lokhu kwakuya ngokuthi umuntu udinga usizo lwani. Zonke izifo babekwazi ukuzelapha noma ngabe umuntu ulimele babekwazi ukuhlanganisa imithi ethile bayifake lapho kunesilonda khona sivaleke. Lapha sizobheka ukwelashwa komuntu ophethwe yisisu noma amazinyo.

Ukulapha umuntu ophethwe yisisu
Ukuphathwa yisisu noma ukulunywa yisisu kuyisifo esijwayelekile futhi abantu abaningi abazilaphela zona ngaphandle kokuya emtholampilo noma ezibhedlela. Ukuphathwa yisisu singakuhlukanisa izigaba ezimbalwa njengolunywa yisisu esingathi kujwayelekile kube khona lokho okuthiwa isisu siyahlaba okwaziwa ngokuthi umuntu unezilwane noma izikelemu ekuthiwa zisuke zibheke phezulu. Miningi imithi esetshenziswa emakhaya futhi etholakala emagcekeni noma ezindaweni eziseduze nemizi yabantu njengesihlahla sikagwavu, umsilingi kanye nesihlahla sophahla. Yomithathu lemithi ithi ayenziwe ngendlela efanayo ngoba kusetshenziswa amaqabunga alezihlahla kuye ngokuthi yisiphi esikhona noma wena osithandayo.

Okusetshenziswayo
Amaqabunga omsilinga
Amanzi abandayo
Isitsha noma inkomishi ozofaka kusona
Netshe noma yini ongayisebenzisa ukugxoba amahlamvu.

Indlela yokwenza
Gxoba amaqabunga esihlahla
Wafake emanzini abandayo
Linda imizuzu noma eyishumi ukuze umuthi wakho uhlangane kahle
Cwenga ngokusebenzisa isisefo noma indwangu ehlanzekile
Kala umuthi ongangenkomishi
Phuzisa lowo ogulayo
Kubalulekile ukuthi uqale uwageze amaqabunga akho ngaphambi kokugxoba imithi yakho. Ngemuva kokuphuza umuthi angeke kuthathe isikhathi eside umuntu lowo esezwa izinhlungu.
Indlela yokwelapha izinyo
Usebenzisa impande yalembali ekwesokudla
Uyayigxoba uyifake emanzini uyibilise
Yibilise isikhathi esingangemizuzu engu 30
Ulinde uphole
Xubha ngawo uma usupholile
Ungawugwinyi

Yonke imithi yokwelapha yesintu kufanele uqinisekise ukuthi uyayihlanzisisa ngaphambi kokuyiphuza noma ukuyifaka emlonyeni.

English Summary: Home Remedies for treating stomach bug and toothache
Medicinal plants play an important role in the lives of people in general. These plants are not only associated with those who still performs traditional customs or believes in ancestors. Home remedies have been passed from generations to generations and it was shared among neighbours. There were those who did not want to share their secrets in healing which led in people making business hence traditional healers were born. We are going to look at using two medicinal plants in treating stomach bug and toothache.

Treating Stomach bug
You will need: Silinga tree leaves (washed), cold water, strainer and something to crush the leaves with. In the olden days people used hard stones but nowadays you can use a hammer. In making the medicine you mix crushed leaves with water and leave to stand for about ten minutes and strain your mixer by using strainer or a clean cloth. You can only drink one cup of the mixture. This remedy also treat worms and stomach cramps.

Treating Toothache
Roots of the flower (right), crush it and put to boil for about 30 minutes. Then leave stand until cool. It is used as a gaggle and it must not be swallowed. It can be stored in a cool place for future use. It is important to wash your plants before using them.

Mabusi Kgwete

, , , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply