Imithi Yokwelapha Yesintu

Umarikwata isihlahla esikhulu, esimila izithelo eziphuzi, siphuma inhlamvu encane eyodwa noma ezimbili zibhanqene noma zihlangene. Uma ukudla uyakuhluba, amacembe alesisihlahla asiza uma uphethwe isifo sephika, uyawapheka abile kodwa uma sesikuhlupha kakhulu lesisifo uthatha impova kabhanana uhlanganise namacembe alesisihlahla ukubilise ndawonye siphele lesisifo. Impova uma sekuzothela ubhanana kuba khona into ebomvu lapho kuzophuma khona ubhanana.

Contents

1 Indawo
2 Inguduza
3 Unsukumbili
4 Indlonzo
5 Amafutha omhlaba
6 Ilabatheka
7 English Summary

Indawo
Kumila emaxhaphozini. Yinto enganakekile kodwa kuyasiza, kwakhiwa ngakho amacansi isihlandla futhi uma ukumba bese uthatha izimpande zakhona, ziyasebenza njengobulawu kuthiwa umuthi womsebenzi. Kumila exhaphozini kumila kubengathi umsingizane oqinile, kumila kuye phezulu. Uma uzophalaza ngakho uyakucwilisa ngamanzi abandayo bese ukusebenzisa ngakusasa, uyakugxoba kuqala bese iquzu elinye ulibeke nje esikhwameni kuthiwa umuthi omuhle wenhlanhla.

Inguduza
Umuthi omilela phansi mhlawumbe ushaye eqakaleni, uba nekhasi eliluhlaza kusetshenziswa izimpande zakhona. Impande iba yisigaxa uma umba ungathi u anyanisi, yiso lesi esibiliswayo bese usefa uchathe ngakho. Noma uphuze kube yisiphungo, kuvula inhliziyo udle njalo futhi uyachatha ngawo, bathi kulapha izilonda ngoba noma unaso ngaphandle uyasigeza ngalomuthi. Lomuthi usetshenziswa nasezinganeni ezincane awunabungozi. Futhi usetshenziswa ebusika ngaphandle ngoba uthela ngaso lesikhathi sonyaka. Kudingeka ukuthi uwukhe ngesikhathi sawo usuqedile ukuvuthwa khona uzokwazi ukulwa nezifo kuwe ezingaphakathi ngoba uma uwusebenzise ungakavuthwa ungakudalela ezinye izifo.

Unsukumbili
Unsukumbili awusibheki isilonda sesela, uyaphumputhela ngawo. Wona umila ezigangeni uvamise ukutholwa yilabo abelusayo, uyawugxoba bese uphumputhela ngawo ingane.

Indlonzo
Umuthi omila ukhule ngokunwantela ezihlahleni ezinde, lomuthi uyaqguma ngawo uma uphethwe umkhuhlane noma walimala wophela ngaphakathi noma unesixhwazi esithize uyawugxoba bese uwunamathisele lapho udonsa bonke ubuhlungu bese kusale kuyisilonda esingaphandle ozokwazi ukusinaka size siphole.

Amafutha omhlaba
Kuyigxolo elihlangene eliyisigaxa kumila kushone emhlabathini kuba namakhasi ngaphandle kona bese wena ukhe isigaxa esisemhlabathini, kusiza kumoya omubi, uma ungumuntu ojwayele ukuhamba ebusuku.

Ilabatheka
Kuba amakhasi ngaphandle kube yisigaxa emhlabathini kusiza kumoya omubi nasemzimbeni ngaphakathi uyakukha ukomise ngethunzi uma ukuqobile kuyasiza futhi uma unenkinga yamadlebe noma yamehlo, uyakuconsisela emadlebeni, uyakuphuza futhi ukubeka emawindini ukuvimba umoya omubi, ugeza ngawo amehlo. Uma uwusebenzisa awusebenzisi ngamanzi abilayo kodwa afudumele ngoba uyawubulala uma uwushisa ngamanzi abilile.

English Summary
This article looks at different types of medicinal plants that can be used to heal earache and eye infection. Some of the plants listed are for luck to people seeking employment they can use these plants by steaming before going for interviews. Others are used to chase away bad spirits at home and in cars for people who travel during the night.

By: Nelisiwe Hlongwane

Izitshalo Ezilusizo Ekhaya: Ukhula Nezihlahla

Kudala abantu abamnyama babekholelwa kakhulu emithini yesintu. Ngalezozikhathi yayingekho imitholampilo. Baningi namanje abantu abasayisebenzisa lemithi, ulwazi ngayo belutholakala kwabadala batshele abasakhula njalonjalo ngezindlela zokuhlanganisa leyomithi eyelaphayo etholakala ekhaya. UMama Monica Zulu ohlala endaweni yase eCongo, Inanda owazalelwa endaweni yakwaNongoma usichazela ngokhula nezihlahla eziwusizo, ukhula lusiza ezinganeni uma ziphupha kabi.

Lapha sizobheka izinhlobo ezine zemithi unukani, intungwa, amakhasi kabhatata kanye nakabhanana. Unukani nungwa ukhula olumila uma kade izulu lina. Lolukhula lusetshenziswa kakhulu ekuchatheni ingane uma inamaphupho amabi ivuke ikhala uma ikade ilele itshengisa ukuthuka. Kuthiwa inesilonda kumele ukuthi ichathe khona izobangcono.

Ukwenziwa komuthi
Kuthathwa amahlamvu kanukani nawe ntungwa agxotshwe, afakwe esitsheni kufakwe namanzi ashisayo bese kuyahlanganiswa. Lokhu kuzobe sekuba yikhambi lokuchatha ingane. Ngemuva kokuchatha ingane izobe isiyaphila nokuphupha kabi kube sekuphela enganeni. Kungenzeka ukuthi ingane ingabuye iphatheke noma igule uyakwazi ukubuye uyichathe kunenkolelo yokuthi izingane zabafana yizona ezithandwa kakhulu yilokugula.

Amakhasi kabhatata
Amakhasi kabhatata wona asiza kubantu besifazane abakhulelwe. Abantu abaningi bawazi ubhatata njengesitshalo esidliwayo uma silinyiwe. Kudala njengoba izibhedlela zazingekho abantu babetetela emakhaya. Uma umuntu wesifazane ethola ukuthi usekhulelwe wayephuza isihlambezo namanje basekhona abantu abasasisebenzisa. Ziningi izinhlobo zemithi ezisetshenziswayo ukwenza isihlambezo kuya ngokuthi umuntu okwenzelayo wazi siphi. Kodwa esikhuluma ngaso esilula noma ngubani angakwazi ukuzenzela sona ngaphandle kokukhishwa kwemali. Amakhasi kabhatata angasetshenziswa uma sekusondele izinsuku zowesifazane zokubeletha.

Uma uwasebenzisa uyawathatha uwapheke noma uwabilise, uma esepholile uyawacwenga uphuze amanzi akhona. Kuthiwa lokhu kuzosiza ukuthi kuxebule noma kuthambise ingane ngaphakathi ukuthi uma umuntu esebeletha angabuzwa ubuhlungu asheshe akhululeke. Kunenkolelo yokuthi uma wenzelwa ngumuntu osheshayo ukubeletha nalowo kuzomsheshela.

Amakhasi kabhanana
Ubhanana yisithelo esidliwayo kodwa futhi siwusizo kakhulu uma kukhona umuntu ogulayo. Izinyanga kanye nezangoma ubhanana ziwusebenzisa kakhulu ezinsizini lezi ezokukhothwa , nezokugcaba, nokugcoba. Kwesinye isikhathi bathatha izimpande zawo zishiswe ukuze zibe insizi. Kodwa esigxile kakhulu kukona ukuthi isangoma uma silapha umantu siyacela emadlozini ukuthi amkhanyisele ukusiza lowomuntu ukuze sikwazi ukumnika ikhambi lokumelapha. Amakhasi kabhanana awusizo kumuntu onebhande. Amakhasi kabhanana ayawashiswa, agcotshwe lapho kumila khona ibhande.

By: Nqobile Mdabe, 24 November 2013

Isihlahla umhlakuva
Umhlakuva isihlahla esivamise ukumila endaweni esehlathini, ewugwadule noma eduze komfula. Isihlahla umhlakuva sisiza kakhulu kubantu abanezilonda ezingapholi. Uma unesilonda esingapholi, uthatha amahlamvu omhlakuva uwagaye uwathathe uwanamathelise esilondeni uqede usibophe ngendwangu. Ngenkathi usibophile isilonda ukungcola konke kuyamunceka, amanzi aphume ngaphakathi. Kufanele umuntu alokhu esinameka isilonda sigcina sesipholile. Namanje kukhona abantu abasasisebenzisa uma benezilonda ikakhulukazi laba abayizangoma kanye nezinyanga. Nalabo abantu abakhele izindawo zasemakhaya bayasisebenzisa ngoba kuthiwa kuphola masinyane.

Izimpondo zenkomo
Uma kwenziwe imisebenzi yesintu emakhaya, kuyahlatshwa isilwane mhlawumbe inkomo. Ngokwesiko izimpondo ziyathathwa zishayelelwe ngaphambi komnyango. Izimpondo zenkomo ziwusizo kakhulu uma umuntu enesilonda esingapholi. Kuthathwa izimpondo zenkomo esezi nentshakuza. Intshakuza uphondo lwenkomo oludala oselumile inkowankowane. Kubaswa umlilo luthathwe uphondo lufakwe emlilweni lushe luze lube umlotha. Uyathathwa umlotha wophondo ufakwe esilondeni esingapholi. Isilonda sizoqala ukuba namaqhuqhuva yilapho ukuzobe sekuhlangana kuphola. Sihlangane siphole ngeke futhi uphinde ube nesilonda kuleyo ndawo ubukade unesilonda khona. Umhlakuva kanye nophondo lwenkomo luyasiza.

Ibohlololo
Ziningi izindlela zokulimala kwabantu, abanye balimala kubonakale isilonda kodwa abanye balimala ngokushayeka bese umuntu eyavuvukala nje kuphela. Nezindlela zokulashwa kwesilonda nokuvuvukala azifani. Uma ngabe ulimele wangaphuma igazi lapho ulimele khona uvuvukele umuntu uthatha amakhasi ebohlololo, awabilise bese ethoba ngawo. Kufanele amanzi ashise kakhulu. Lokhu kufanele umuntu akwenze kuze kwehle ukuvuvukala, cishe zonke izinsuku. Uma umuntu eseqedile ukuthoba uthatha amakhasi abekade ethoba ngawo awanameke lapho okuvuvukele khona abese eyabopha, ukuya ngokuphela ukuvuvukala aze abengcono.

Isihlahla umsilinga
Isihlahla somsilinga siyasiza uma kuchathwa ingane, uma ukhipha ukushisa uma kade kushisa ilanga kakhulu. Siyasiza noma ingane inesilonda. Siphinde sisize kakhulu komasikito uma kuyisehlobo. Kudala zazingekho izinto zokubulala omasikito kwakuthathwa amahlamvu omsilinga abekwe ngaphambi komnyango. Bazothi omaskito bengena bazohlala kumahlamvu omaskito.
Kanti ihlahla singazithatha ngokuthi ziyalapha ziphinde futhi zivikele ekhaya uma kukhona umuntu othumele izulu niyakwazi ukuthi nisinde. Ngoba ezindaweni zasemadolobheni njengaseThekwini ayikho imfuyo. Isihlahla kuvamise ukuthi kushe sona sivikela izulu noma ngabe isiphi isihlahla siyavikela endlini ngoba uma ufuyile kwakufa izinkomo.

By: Nqobile Mdabe, 20 December 2013
Source: Mama Nelisiwe Sibiya noBaba Faniza Mkhize baseNanda

English Summary
Some people enjoy sweet potato with their mutton curry. Little do they know that the leaves can be used to induce labour by boiling leaves in water and drinking the mixture. It is believed that this mixture is prepared by someone who have had easy labour it will double the effort. There are lot of trees used by Zulu people to treat different illnesses at home. Some are also used to protect homes against evil spirits.

Iboza
Abantu abaningi ikakhulukazi abamnyama iboza balazi kakhulu ukuthi lisetshenziswa uma umuntu ephethwe umkhuhlane noma kuzochathwa ingane uma kade ilanga lishisa kakhulu unina efuna ukukhipha ukushisa ngaphakathi enganeni noma nje iziphathelwe umkhuhlane. Lapha sizobheka ukusebenza kweboza ngaphandle kwalezincazelo ezingenhla.

Imithi yesintu iqale ezikhathini zasemandulo, kwaqhubeka ukusetshenziswa kwayo kuze kube yimanje ezindaweni zasedolobheni nezasemakhaya. Njengoba sishilo ngenhla iboza laliyingxenye yansuku zonke empilweni yabantu. Iboza libalulekile kakhulu nasekukhulisweni kwengane esakhula yentombazane uma izohlolelwa ubuntombi bayo. Kuqala kwakuthathwa iboza ligxotshwe lifakwe esitsheni esincane lihlanganiswe namanzi. Lizobese liyacwengwa kusetshenziswe amanzi alo iboza. Uma sewulungile umuthi umuntu omdala wesifazane okwakujwayeleke ukuthi kube yisalukazi sasekhaya sasibiza zonke izingane zamantombazane. Zazifike zilaliswe phansi kuthathwe isikali esingangokhezo sifakwe esithweni sangasese. Kuthiwa lokho kwakwenziwa ngoba iboza lalisiza ekuhlanzeni ingaphakathi lesitho sangasese, nokuthi ingane yentombazane ingatholakali izinwayo kuso.

Kuthiwa uma lokuluma noma ukubaba kwesitho sangasese kungalashwanga umuntu noma esekhulile kubakhona. Lomkhuba wawenziwa ingane ize ingene esigabeni sokuthi ibe yintombi. Iboza likhipha ukungcolo ngaphakathi.

Umuhlwa (utshani)
Umuhlwa usetshenziswa enganeni yomfana esencane. Kunesigaba lapho ingane yomfana iqapheleka ukuthi uma izithola noma izibona ukuthi ayigqokile ngezansi izidonse isitho sangasese. Iningi labantu lokhu bayaye bacabange ukuthi kwenziwa ukuthi ingane isuke ibona into engayijwayele elenga emzimbeni wayo. Abantu abadala bona bayihlaziya ngokuthi emzimbeni wengane kusuke kunegazi elimnyama noma elingalungile ekufanele likhishwe.

Ukwelapha lokhu kwakuthwathwa utshani obuthiwa umuhlwa, lotshani bunembobo encane. Babuthathwa bufakwe kancane ngemuva ezinqeni zengane. Lowo obufakayo bese eyabunyakazisa kancane, inhloso ukuthi kuze kuphume igazi. Uma seliphumile igazi ingane bese iyekwa. Lokhu abantu abadala babekubiza ngokuthi ukuphahlwa. Okunye okwakwenziiwa enganeni yomfana uma isencane ukuthi yayikhanywa izibele. Lokhu kwakwenziwa ingane isanda kuzalwa kwakwenzelwa ukuthi kuphume amanzi ezibeleni ukuze zingabi zinkulu izibele uma isikhulile.

Ukulashwa kwamahlaba enganeni
Kubaluleke kakhulu ukuthi ulwazi lwabantu abadala silwazi futhi nathi silusebenzise ezimpilweni zethu. Lezindlela zokwelapha azikhokhelwa mali uma uthola umuntu ongakufundisa kahle. Ezindaweni eziningi abantu sebenza namabhizinisi ukuqhuba lezinto ezibekwe lapha ngenhla ngenxa yokuthi abantu abasakwazi ukuzenzela bona.

English Summary
Traditional medicine still plays an important part of African people in their daily lives. In this article Nqobile outlines traditional medicine that is mainly used for children. A certain muthi is used to cleanse private parts of a young. The diagnosis was noticed when a girl child scratches her vagina. The muthi is ground and mixed with water, then strained. It was administered by using a teaspoon measure and inserted into the vagina. This was done until the girl reached adulthood. If this is ignored it is said that it affects the person throughout their adulthood.

For a boy child when they reach the age of noticing their body parts and you find him pulling or stretching his penis, this was taken as a sign of something wrong in his blood. In our days most people confuse this by thinking that the boy child is learning or is noticing different parts of his body. To treat this they used a certain type of grass, and insert it slightly into the anus and rub the grass until a small amount of blood is noticed. They believed that the bad blood has come out. Not like the girls this practice is done once. Another thing that was done to the boys was to squeeze out water from their breasts, so that they would not grow big.

By: Nqobile Mdabe
Source: Mama Nelisiwe Sibiya of Congo, Inanda

, , , , ,

7 Responses to Imithi Yokwelapha Yesintu

 1. Zanele Hlophe 01/01/2018 at 7:55 pm #

  Beautiful, this is our history we African…this is all true, keep up the good work.

 2. Mbusso 22/01/2018 at 4:36 am #

  Ngifisa ukwakha intelezi yokuqinisa ikhaya livikeleke ezitheni nabathakathi.

 3. nomvula 30/09/2018 at 5:34 am #

  Ngibuza ukuthi yini engakhipha udende enganeni uma ibingakhishwanga izalwa

 4. Sonto 02/01/2019 at 4:46 pm #

  Uvinjwa ngani umeqo odalwa isimo sekati..okwesibili luvinjwa ngani udliso lokuphupha udla ebusuku.

 5. Njabulo 25/01/2019 at 7:06 pm #

  Njabulo: ngicela ukubuza amakhambi egobongo ukuthi uhlanganisa INI nani? Ngyabonga

Leave a Reply