Durban Living Legend – Richard ‘Richman’ Ngubane

Durban Living Legend – Richman Ngubane

Born in 1948 in Greytown and moved to KwaMashu, Durban. He made a conscious decision to play football at an early age as a way to escape poverty. He played amateur soccer for Young Dribblers F.C. of KwaMashu.

He turned professional in 1971 when he joined AmaZulu F.C. He played in the South African Games in 1973 for the Black XI, which played against Indians, Whites and Coloureds during apartheid days. In 1979, he obtained a South African Football Association Basic Football Coaching certificate. In 1982, he coached and managed AmaZulu F.C. for one season. In 2005 he obtained Level 1 football coaching certificate. He is presently trying to get the local government to facilitate the development of football in schools through the “School’s League” programme.

IsiZulu Summary
Wazalwa ngo1948 eGreytown wase efudukela KwaMashu eThekwini. Wabona kungcono ukuthi adlale ibhola lezinyawo esemncane ukubalekela ububha. Wadlalela iqembu elincane iYoung Dribblers FC yaKwaMashu. Waqala ukudlala ibhola elikhokhelwayo ngonyaka ka1971 edlalela aMazulu FC. Ngo1973 wadlala kumaSouth African Games edlalela iBlack XI, eyayidlala namaNdiya, abelungu kanye namakhaladi ngesikhathi sobandlululo. Ngo1979 wathola isitifiketi seSouth African Football Association Basic Football Coaching. Ngo1982 waqeqesha futhi waphatha Amazulu FC. Ngo2005 wathola isitifiketi seLevel 1 Football Coaching. Njengamanje unezingxoxo nohulumeni wasekhaya ukuthi kuqalwe uhlelo lokuthuthukisa ibhola ezikoleni.

, , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply