Durban Living Legend – Rev. Bekizipho Khulekani Dludla

Durban Living Legend-Rev BK Dludla

Reverend B K Dludla was born in Melmoth in 1926. He moved to Durban where he was ordained to the Christian ministry in 1955. He was the first president of the Soldiers of Christ Movement and together with the late Rev. Wing they formulated the Constitution of the U.C.C.S.A. During the apartheid era Rev. Dludla provided shelter for political activists while his church was used as a cell for political meetings. He was one of the members of the South African Council of Churches who made presentations to the then President of South Africa, Mr. P.W. Botha regarding the state of affairs. As self-appointed spokesperson of the SACC he demanded the release of Nelson Mandela. Currently, he is helping less fortunate children by funding their education.

IsiZulu Summary
UMfundisi uBekizipho Khulekani Dludla wazalelwa endaweni yaseMelmoth ngonyaka ka1926. Wafudukela eThekwini ngonyaka ka1955 lapho afike wagcotshwa njengomfundisi. Waba ngumongameli wokuqala weSoldiers of Christ Movement. BenoMfundisi Wing ongasekho emhlabeni bahlanganisa umthethosisekelo webandla le U.C.C.S.A.Ngesikhathi sobandlululo uMfundisi Dludla wavula ibandla lakhe ukuze abantu bakwazi ukuzifihla nokubamba imihlangano yezepolitiki. Ongomunye wamalunga eSouth African Council of Churches abenza izethulo kulowo owayenguMongameli ngalesosikhathi uMnumzane PW Botha ngesimo senhlalo. Njengomuntu owayezibekile njengomkhulumeli eSACC wathi akukhululwe uNelson Mandela. Njengamanje usiza izingane eziswele ngokukhokhela imfundo yazo. 

 

, , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply