Amahubo esizwe saseMbo

EsiZulwini isizwe esingenalo ihubo, sisuke sizifanela nesizwe esifile. Njengoba namanye amazwe emhlabeni enamahubo esizwe. Amakhosi ezizwe saseMbo nawo ngokwahlukana kwawo abanamahubo awo. Amahubo ahlanganisa nezibongo zenkosi kusuke kuqoshwa umlando wesizwe. Ihubo ngalinye liyacacisa ukuthi laqanjwa nini, kwakubusa yiphi iNkosi futhi kwakuhlosweni ngalo, okungaba okwakukhathaza isizwe noma kwakutuswa okuthile.  Amahubo  aseMbo aqala emahubeni eyehutshwa ngesikhathi kubusa uZihlandlo, kuze kube yimanje. Ihubo liyahutshwa uma kujatshuliwe, kukhishwa intombi iyogana futhi liyahutshwa noma kukhona oshonile. Kukhona amahubo agidelwayo abizwa ngokuthi amajadu. Lawa ashawa uma kuthokoziwe kusengathi uyasina uma uwagida.

Contents

1 Zasiyoni!
2 Zabuy’ izilwane
3 Inkosi yadl’ ezikude
4 Mubi Lomuntu

Zasiyoni!
Zasiyoni ngungumbaneEyayeIyo! Zasiyon gungumbaneEyayeIyo! Zaziyon gungumbane
(Lelihubo lalihutshwa iNkosi uZihlandlo uma ephuma eya empini. Lalithathwa njengomthandazo)

Zabuy’ izilwane
Zabuy’ izilwaneEh yaye HheEh eyaye zabuy izilwaneZinyamazan’ izwelonke.(Ihubo leNkosi uZihlandlo uma esebuya empini, enqobile ebuya nezinkomo)

Inkosi yadl’ ezikude
Inkosi yadl’ ezikudeSawashisa mankenganeWabaleka kwenzenjani?
Inkosi yadle zikude.Hehe Sawashisa mankenganeZiphi wabaleka kwenzenjani?
Inkosi yadle zikudeHe he Sawashisa mankengane.Ziphi wabaleka kwenzenjani?(Leli likhomba ubuhlobo phakathi kweNkosi uZihlandlo neNkosi uShaka ngoliyahutshwa nakwaZulu.)

Mubi Lomuntu
Mubi lomuntuWabulal’ uDlangamandla Bathi mubi lomuntu.Usebulal’ uZihlandloMuyekeni ahambe ayekwaGobizembeWabulal’ uZihlandloBathi mubi lomuntu Usebulal’ eNdlunkuluMuyekeni ahambe aye kwaGobizembe.(Lelihubo laqanjwa abaMbo ngesikhathi kukhothama uZihlandlo bezwakalisa ukungasithokozeli isenzo sikaDingane)

By: Kozekubenjani Shange

, , , ,

No comments yet.

Leave a Reply