Abelaphi ngokuhlukana kwabo

Abelaphi bahlukene kaningi kukhona izinyanga kukhona abathandazi kukhona izangoma. Bonke labantu benza izinto ngokuhlukana ukusiza abantu ezinkingeni abasuke benazo. Inyanga uyitshela wena ukuthi unani, isangoma nomthandazi yibo abakutshelayo ukuthi unani. Bakutshele ukuthi ngeke baphoxeke mewuphikili futhi bakuchazele nokuthi kuyenzeka bakutshele into esazokwenzeka noma esazothatha isikhathi ukuthi yenzeke.
Inyanga
Inyanga umuntu osuke enesiphiwo sokuhlanganisa imithi noma amakhambi ngokuwazi ewafundiswe omunye umuntu noma ebone kubo esetshenziswa noma kade ehlale ethunywa yilowo okade ehlala naye ewasebenzisa ngokulapha noma ngokuthakatha.Enye inyanga iwazi amakhambi ngokuthi itshelwa abakubo ukuthi hlanganisa ubani nobani ukuze usize logulayo,umuntu oyinyanga akahloli kuphela ufike umtshele wena onenkinga ukuthi unani bese ekunika lowomuthi wokwelapha lento ekuphethe ,futhi uyazimbela noma athumele imvamisa bathi batshelwa abakubo khathi belele ,bese kuba lula ukuthi umuntu masevukile aye lakade ephupha ekhona afike awuthole lowo muthi ense njengoba etsheliwe ephusheni baphile abantu.Kubalulekile ukuthi ungawuphathi umuthi omumbi ngoba wakube kusavuma ukuthi uyeke uqubekanjalo noma usuphethe umuthi omuhle bengabe besaphila abantu bakho ngoba wena ubuye uphathe mhlambe isichitho noma owokubulala bese lidinwa idlozi noma abadala bakho bawone wonke umuthi wakho noma kade besinda ekuqaleni ngokufunda omubi umuthi babhedise konke

Umthandazi
Umthandazi yena uphiwe ukuthandazela abantu baphile noma abusise amanzi abantu baphuze wona baphile,noma ekuhlolela ukuhlolela ngendlela yokuthi uzolokhu egqolo ethandaza ekhuleka kulamanzi bese ekutshela izinkinga zakho, mekunenkinga akuyise emanzini amaningi akukhulekele khona ,usebenzisa nokuthi azile ukudla athandaze ajule ukuze akwazi ukukusiza.Ngoba nokugqoka kwakhe akukhombisi ukuthi wenza lomsebenzi. Nje yena uyathandazelana abusise amanzi neziwasho nomlotha kuphela. Omunye bamlekelela esontweni akhonza kulo ukukhuphula isithunywa,nokuthi asebenze abantu noma khathi kuthandazwa esontweni kuvele khathi bethandaza behlangene ukuthi kudingeka akhuleke khona ujehova wakhe ezoxumana naye bese eqala ukusiza abantu .kuke kubalulwe ukuthi kumele ube umuntu ohlanzekile ngasosonke osokhathi ngokuthi ungavakasheli ubaba wekhaya uma uzoya emznzini noma uzolapha umuntu onenkinga enkulu .Omunye kubanezingubo azigqokayo uma ezonikhulekela ,omunye akubambise amakhandlela bese ekhutshela lokho afuna ukukutshela khona

Isangoma
Isangoma umuntu kusuke kwasekuzalweni kwakhe ehlushwa abakubo abangasekho befuna ukuthi aqubeke lapho bagcina khona mhlambe khona owayeyisangoma manje usevuka kwenye yengane zakhe noma kwesadade wabo noma kumsukulu wakhe wena usuke ungamazi uzwe ngoba usuze waya kozwa kwabanye,Kwesinye isikhathi ugule bese uthola ukuthi khona wakini owayeyisangoma bese uyothwasa emzini wabantu noma bakuntshontshe bona abakini noma bakubonise ngephupho umuntu ozokusiza.Bese nawe usulapha ngamakhambi noma ngezihlahla kuphile abantu. Ezinye izangoma zibona kala ngobuhlalu ekhanda namabhayi neziphandla .Izangoma zihlola ngokuthi zishise impepho zikhulume nabakubo zicela ukuhlanganiswa nezakini ukuze akwazi ukukutshela inkinga yakho usuke esemgonqeni ngalesosikhathi omunye abhule ngamathambo,omunye abhule ngabalozi uzwe kukhala ikhwela emsamu wakhe bese ekutolikela ukuthi bebethi ni,omunye ubone usuongelezelwa inyoka athi abakini labo ungabaleki ,omunye akufumbathise iketanga bese ethi linike yena bese ekutshela izinkinga zakho.

, , , , ,

One Response to Abelaphi ngokuhlukana kwabo

  1. Khethiwe Mndawe 19/10/2018 at 3:22 am #

    Ngixela ningixhazele kuthi njengo bakhithi bayavela kodwa ngimunto uphuphayo obona Bantu bashona he batu be lusasa ngibona empilo zabantu engabazi nebantu bakubo bevela kime nama message. Ekseni ngiyasindwa. I sangoma ithi nje ngoba angeke ngihlaba silwane noma ngithinte igazi fine ngilaphe nge hiya ilimhlophe ngizoboniswa njalo. Kodwa ansengakazi kuthi kozowenzekani… Into enye ebangibonisile e hiya elimhlophe na myama leli he ingwe mabalabala ne mabloom or ztjalo ngigxoke nje ngelibhayi. Ngithwale nasentloko

Leave a Reply