Umlando Wesibongo Sakwa Sibiya

Izithakazelo

Sibiya,

Sotobe,

Gazu!

Wena Sibiya ngenkom’ abafokazana bebiya ngamahlahla!
Ndaba,

Dumede,

Khathi,

Manyelele, onyelela njengentomb’ iy’ esokeni!

Nina bakwa nkom’ isengelw’ emaweni, ingasengelwa esibayeni, akuyona eyakhona!

Sikhobobo sikaMabhabhakazane!
Imvelaphi yakoSotobe!

Isizwe sakwaSibiya bebe ngochwepheshe ekucupheni izinyamazane, lokhu bekwenza njengento ewumkhuba nomdlalo olidumela kanti futhi nemfuyo ibibathanda ikakhulukazi izinkomo. Bebefuye imihlambi ngemihlambi yezinkomo. Lezizinkomo bebezithola ngenxa yokuthi bebeganiselana namakhosi amakhosazana abo bese inkosi ibaxoshise ngomhlambi wezinkomo uma sekulotsholwa. Phela oSibiya basuka kuMalandela obeyinkosi yamaNguni endlini enkulu. UMalandela ubekade ezele uZethembe owayezalwa endlini enkulu bese kuba uZingelwayo. Kwathi lapho uMalandela esekhotheme, uZingelwayo waqoqa imigodla yakhe wangena indlela wayokwakha ngaseMakhosini wasuka eMhlathuze. UZethembe yena waqoma ukusala.
Phela ngenxa yobukhosi basendlunkulu, kukhona obekufanele engamele ubukhosi phakathi kwezinsizwa zombili. Ubukhosi bathathwa nguZethembe wase ezala inkosi uGazu ezale iNkosi uMdladla noSotobe. Ukuhamba kuka Zingelwayo eshiya kwaMalandela kusolakala sengathi wayededa inkundla enzela umfowabo ukuthi angazizwa ephazamisekile ebukhosini noma ezwela ukuthi angaketulwa noma inini ngoba phela ubukhosi babulwelwa emandulo. USotobe yena akazange abe yinkosi kodwa ngenxa yokuxhumana kwakhe kakhulu noShaka nokuba yisikhulu sakhe, kwamenza adume kalula. UMdladla uzale inkosi uMqeku, kwathi inkosi uMqeku yona yazala inkosi uMheqwa. uMheqwa yena uzale inkosi uNgobe, uNgobe wazala iNKosi uMxa noNogwaza, uMagamanxa uzale iNkosi uMhluzana, uMhluzana uzale iNkosi uSoso, uSoso wazala iNkosi uMthole. UMthole nguyena obeyinkosi yokugcina kulendlu kaZethembe. Unyaka abusa ngawo kwaku ngu 1915.

Read the full article HERE …

5 Responses to Umlando Wesibongo Sakwa Sibiya

 1. dumisani 08/08/2013 at 6:27 am #

  Good morning. When I grew up I were told dat umlando wakwa Sibiya. UGazu wayelamana
  NoSotobe an babenemhlambi yenkomo abantu mabedlula ngendlela babeze bethi uGazu uubiye ngenkomo abafokazana bebiye ngamahlala..

  An another things is. Khona kwaSibiya kwakunensizwa okwakuMathula umathula wayezohamba aye phesheya bezohamba ngo mkhumbi. Yena wase ecasha wangahamba kwathi sebebuya abanye ayezohamba nabo beye phesheya. Wase engena eqeqebaneni lensizwa waase ethola ngekati. Walenza kwayisipho senkosi eyayibusayo ngalesoskhathi. Kwase kuthiwa uMathule mkhunjini owabuya namakati engilandi…

  Can you confirn how true is this knowledge I have. Please email me.

 2. Skhumbuzo 03/02/2014 at 8:45 pm #

  uMathula kwakuyindoda yakwaSkhakhane eyayikhule ihlala kwasibiya kodwa isindala yaphuma umuzi wayo. Okuningi ngeke sikuxoxe la but for more info contact me at0762232323

 3. thanduyise 24/03/2014 at 9:57 am #

  the thing is we all need to know where do we come from and our background is more important then everything…know who you are and live why are

 4. Phasha Sibiya 18/10/2014 at 9:35 am #

  Ngicela ukuchazeleka ngezithakazelo zakwaSibiya zihlukene kangaki ngibuziswa ukuthi ngikhula umkhulu wami wayethi siNdaba oMayenyelela Mpangalala Simloni Khathi weyethi yena asibona oSotobe.

  Wayezalelwe endaweni yasoPhongola mangikhumbula kahle wayethi ibutho lakhe uDakwa. Manje nami uma umuntu ethi Sotobe akugcwali nje enhliziyeni

  Bengingajabula ukuthola incazelo

 5. Sakhile Sibiya 21/03/2017 at 2:23 pm #

  Ukhona owazi ngoDlwedlwe owasala eWangu emva kwempi yaseNdondakusuka?

Leave a Reply