UTeddyboy Buthelezi

U-Teddyboy Buthelezi wazalwa ngoNovemba 23 1953, eGlebelands, eningizimu yeTheku. UButhelezi waqala umsebenzi wakhe wokuqeqesha ithenisi ekuqaleni kweminyaka yama-1980.

uMgungundlovu: through the eyes of the izinceku podcast

James Stuart was a colonial official and a prolific recorder of oral historical materials in Natal in the late nineteenth and early twentieth centuries. In the early 1900s, he recorded accounts of life in the Zulu capital, uMgungundlovu, from Lunguza kaMpukane, Thununu kaNonjiya , Ngidi kaMcikaziswa and Sivivi kaMaqungo. In 1925, Stuart published parts of these accounts in a school … Read more

UThulkana Palan

UThulkana Palan wazalelwa eMzinto ngo-1933 wathuthela eThekwini ngo-1963 eneminyaka engu-30 ubudala. Ngemuva kokuhlala isikhashana e-Clairwood, wathuthela e-Havenside, e-Chatsworth, lapho esehlale khona iminyaka engu-52. UPalan ubengomunye wezelamani ezingu-12, kodwa bekunguye yedwa ingane efundayo amabanga aphakeme waqeda umatikuletsheni. Njengomntwana ophakathi abafowabo abancane baya emsebenzini ukuze bakhokhele imfundo yakhe yamabanga aphakeme wathola umfundaze wesikole wokuqedela i-Junior Certificate kanye … Read more

Izinyoni zezulu

Ziningi izinto umuntu akhule etshelwa ngazo. Lezi zinto zazishiwo abantu abadala ukusifundisa kabanzi ngempilo nangemvelo.  Imfundiso engumkhombandlela wesimo isithile noma isimo okumele sisiqikelele. Lokhu kuphinde kube yindlela yokudlulisa ulwazi ngosikompilo lwesintu.  Sikhule kunezinyoni obekuthi uma zibonakele noma zakhala kusho isimo sezulu esithile sezulu esizayo. Kulezi zinyoni ngingabala kuzo uthekwane, insingizi, ufukwe kanye nenkonjane. Uthekwane udume … Read more

IZulu Blues

Ngezingoma ezikhuluma ngendaba yokuphila komuntu, usizi lwakhe, amaphupho akhe, umculo kamaskandi akumangazi ukuthi ubizwe ngokuthi i- ‘Zulu Blues’. Uhlukaniswe ngesitayela esikhethiwe sesigingci nezinkondlo zokudumisa zesiZulu ezikhulunywa ngokushesha, umculo kamaskandi uhlukile eNingizimu Afrika. Kodwa lokho akusho ukuthi awukozelwa umhlaba wonke – uZibokwakhe ‘Phuzekhemisi’ Mnyandu, wathola i-Living Living Legends Award ka-2014 yoMculo Nezokuzijabulisa phecelezi i-Music and Entertainment, … Read more

The 500 Year Archive

A test version of the 500 Year Archive (500YA) is now available online for public use. The 500YA is a multi-institutional, cross-disciplinary digital project. It focuses on bringing together materials that are relevant to the southern African past before European colonialism, often referred to as precolonial history. The project aims to stimulate and support research and creative … Read more