Funda ngolimi lwakho, efonini yakho / Learn in your language, on your phone

isiZulu Kubantu abayizigidi eziyizinkulungwane ezingu-1.3 ezwenikazi lase-Afrika, ucabanga ukuthi bangaki abakhuluma isiNgisi, isi-French, isi-Jalimane noma olunye ulimi lwaseYurophu njengolimi lwabo lokuqala? Yize lezi zilimi zijwayelekile kwezamabhizinisi, ezemfundo, ezokukhangisa kanye ne-inthanethi, kungakumangaza ukwazi ukuthi u-0.5% kuphela wabantu base-Afrika abakhuluma isiNgisi njengolimi lwabo lwebele. Kusobala kukhona ukunganakwa kwezilimi zase-Afrika. Ingakho-ke iDiji – inkundla yokufunda nge-inthanethi ngezilimi zase-Afrika … Read more

U-Ashwin Hirjee Trikamjee

Wazalwa ngomhlaka 29 Novemba 1944 ku-Grey Street, eThekwini. U-Ashwin Trikamjee ukhulele eThekwini futhi usezilolonge khona selokhu kwaphothulwa ama-athikili akhe usebenza no-Amin and Company. Ophothule iziqu e-UNISA, uMnu. Trikamjee uzilolongele njengomlingani we-Amin & Trikamjee kusuka ngo-1976 kuya ku-1993, lapho inkampani yakhe ihlangana ne-Garlicke and Bousfield lapho ayi-Executive Consultant khona njengamanje. Ukuba nguMongameli wokuqala oMnyama we-Association of … Read more

UPhyllis Naidoo

UPhyllis Naidoo wazalelwa e-Estcourt, KwaZulu-Natal ngo-1928, kusukela esemncane wayesebenza kwi-Non-European Unity Movement (NEUM). Njengomfundi, kamuva waba nguthisha e-Natal University (i-Non-European section), wahlela iKomidi Lamalungelo Abantu elasiza ekuqongeleleni izimali zabashushisi be-Treason Trialists nemindeni yabo. UNaidoo wayeyilungu le-Natal Indian Congress (NIC) neSouth African Communist Party (SACP) kanti nomyeni wakhe, uMD Naidoo noGovan Mbeki, benza umsebenzi wokuxhasa ngomshoshaphansi … Read more

The Initiate

In our daily life, we sometimes find ourselves stuck between traditional and modern living. Meet Nomfundo Zama, a woman who embraced her Zulu tradition, or rather her calling, and founded an organization called “The Initiate”. Here they use natural and traditional materials such as impepho, ibovu to create everyday self-care products. At the heart of … Read more

UThokozani “Gxaba Lembadada” Nene

UDokotela Thokozani Mandlenkosi Ernest Nene, owaziwa ngelika “Gxaba Lembadada”, wazalelwa Kwa Hlabisa, oGwini oluseNyakatho yeKwaZulu-Natali ngomhlaka 19 Septhemba 1944 wafudukela e-Chesterville, eThekwini. UDokotela Nene wafunda eShowe Government School, lapho enza khona umatikuletsheni ngo-1965. Waqhubeka wayofunda e-University of Zululand, Ongoye, lapho athola khona iziqu ze-Bachelor of Arts ngo-1967. Ngo-2001 wathola i-PhD yakhe kwi-Philosophy esikhungweni esifanayo. . … Read more

UDuduzile Hlomuka-Ngubane

UDuduzile Daphney Hlomuka – UNgubane owaziwa ngelika “Sis May” wazalelwa eMnambithi, KwaZulu Natali ngo-1949. UDaphney wakhula wafunda esikoleni KwaMashu, eThekwini. Wayebambe iqhaza kwezobuciko amashumi eminyaka ikakhulukazi njengomlingisi esiteji, kuthelevishini nakwifilimu. Umkhiqizo wokuqala wobungcweti kaDaphney kwakunguShaka eSiteji ngo-1969/1970, kusukela lapho uDaphney wavela emikhiqizweni eminingi eyathola udumo olukhulu ezweni nasemhlabeni jikelele. Esiteji uvele kule mikhiqizo elandelayo: uMabatha … Read more

Siqhubeka noCharlotte Mannya Maxeke

Emakhisini adlule sibhunge ngomlando kamama Charlotte kodwa nakhona besiwukhela phezulu njengombila, saphinda sathinta nendaba yosuku lwentsha nokuqashwa kwaya ithobe amathuba omsebenzi. Lana ke siqhubeka nomlando wakhe nokuthi kwenzeka kanjani ukuthi aze ayofunda phesheya kwezilwandle. Sikuvezile ukuthi umndeni kaCharlotte wathuthela eKimberly emuva kokuthola idayimane. Kuthe ke ekufikeni kwabakubo eKimberly wabe eseqala ukufundisa izifundo zolimu lwesintu kubantu … Read more