Inhlolovo ye-Ulwazi Programme / Ulwazi Programme Survey

Inhlolovo ye-Ulwazi Programme I-Ulwazi Programme eyabasebenzisi bayo. Imibhalo yethu siyibhalela wena futhi sithanda ukwazi ukuthi uthanda ukufunda ngani. Sicela usazise ngokugcwalisa le nhlolovo (CHOFOZA LAPHA) ukuze ube sethubeni lokuwina i-airtime ka-R250! Ulwazi Programme Survey The Ulwazi Programme is about its users. We write articles for you and want to know what you want to read […]

Continue Reading Comments { 0 }

Gqom

I-Gqom uhlobo lomculo nolomdanso olushisa izikhotha eNingizimu Afrika yonke. Ngokubika kwabomlando, i-Gqom yaqumbuka emalokishini aseThekwini nasesifundazweni saseMpumalanga Kapa. Igqom iwuhlobo lwe-house music onesigqi esisheshayo. Igama elithi ‘igqomu’ lidala eThekwini – kanti lwaziwa njengegama elichaza ingoma emnandi yokuzijabulisa. Leli gama-ke lisanda kuduma kwezinye izinhlanga zaseNingizimu Afrika, emva kokusebenza kanzima kwabantu abasemukhakheni wezomculo ekwenzeni iGqom idume izwe […]

Continue Reading Comments { 0 }

Izinyoni

Thina sisizwe sika Phunga noMageba kakade sihlonipha izilwane futhi sikuqonda ukubaluleka kwazo. Njengoba bekuhlotshwa ngezikhumba zezilwane ezithile kusuka phansi kwimbadada kuye phezulu ekhanda kwimiqhele efakwa uma kuhlotshiwe. Ingakho ngikubone kubalulekile ukudlula kancane nje kwindaba yezinyoni ngokuhluka kwazo kanye ke nomsebenzi owenziwa amaqubu noma izimpaphe zazo uma kuvunulwe. Kanti ke, izinyoni akugcini ngokusetshenziswa izimpaphe zazo uma […]

Continue Reading Comments { 0 }

UMaskandi

Umculo kaMaskandi udumile futhi uthandwa kakhulu eNingizimu Afrika, ikakhulukazi esifundazweni saKwaZulu-Natal. Lo mculo unomlando omkhulu ekungcebelekeni, ekuxoxeni ngezinto ezithinta abantu, kanti nokuqhuba usikompilo lwabantu base-Afrika, ikakhulukazi labo besizwe samaZulu. Zithanda ukubaningana izikhondlakhondla zomculo ezihleli endaweni ephakeme yomlando waseNingizimu Afrika wezobuciko ezazicula wona lo mculo kaMaskandi. Lapha kubalwa oBhekumuzi Luthuli, oMfaz’Omnyama noBusi Mhlongo. Izindaba ezimnandi ukuthi […]

Continue Reading Comments { 0 }

Izinyoka (Ingxenye II)

Kwingxenye yokuqala sibheke indaba yezinyoka ezingenabo ubungozi kubantu noma ezilwaneni, kodwa lokho akusho ukuthi iloluhlobo kuphela lwezinyoka ezikhona. Kukhona nezinyoka ezinobuthi obuyisimanga, okuthi uma igadlile impela endodeni kube kubi kakhulu, kokunye kuphethe ngokuthi lo emshayile ayolusa amadada kwelamathongo. Kuzinhlobo zezinyoka ezitholakala ezindaweni zasemakhaya eNingizimu neAfrika, esatshwa kakhulu imamba, ngoba uma ike yagadla, intaka ilalelwa amazolo. […]

Continue Reading Comments { 0 }

Isigenyane

Isigenyane olunye uhlobo lomgido wesintu. Isigenyane sihlukile kunezinye izinhlobo zemigido yesinto ezinjengendlamu, isicathamiya nengoma ngoba sona sigidwa amantombazane noma abantu besifazane kuphela. Ngaphansi kune-video ekhombisa wona lo mdanso, ngokuhlelwa kwawo uZoliswa Mchunu. Ngokugida okungezansi, uMa’Mchunu ubonga umama wakhe ngokumukhulisa. Le video ithetshulwe eNyuvesi yaKwaZulu-Natal, eHoward College, eThekwini. Above is a video showing a performance of […]

Continue Reading Comments { 0 }

Izinyoka (Ingxenye I)

Noma indlela okuphilwa ngayo isihluke kakhulu kunasemandulo njengoba sekuphilwa ngendlela yesilungu, futhi abaningi sebehlala khona esilungwini, iqiniso elingephikiswe lithi abantu abaningi basahlala ezindaweni zasemakhaya futhi basaphila ngendlela yesintu. Izindawo zasemakhaya zinone ngemvelo kanye nemfuyo njengoba kukhona neziqiwu zezilwane kwezinye izindawo zasemakhaya. Ukuhlala ezindaweni zasemakhaya njengaseHlanzeni kanye naseNkangala kusifundisa lukhulu ngemvelo kanye nezilwane zasendle, okungabalwa kuzo […]

Continue Reading Comments { 0 }

Xolile Njapha’s family history

Long time ago the family of Njapha they lived at Enkanyisweni and the father of the family was Khulabenkosi Njapha and Khothimbi Nzama they lived with their nine children. Their first child was Lungelwalihle Njapha followed by Bonabemkhuza Njapha then Futhimbi Njapha who died when she was 19 years old and the fifth was Zinhlemanzini […]

Continue Reading Comments { 0 }