Inhlolovo ye-Ulwazi Programme / Ulwazi Programme Survey

Inhlolovo ye-Ulwazi Programme I-Ulwazi Programme eyabasebenzisi bayo. Imibhalo yethu siyibhalela wena futhi sithanda ukwazi ukuthi uthanda ukufunda ngani. Sicela usazise ngokugcwalisa le nhlolovo (CHOFOZA LAPHA) ukuze ube sethubeni lokuwina i-airtime ka-R250! Ulwazi Programme Survey The Ulwazi Programme is about its users. We write articles for you and want to know what you want to read […]

Continue Reading Comments { 0 }

Izilwane zeMvunulo

Emandulo kungakagqokwa izembatho zendwangu bekuvunulwa. Imvunulo lena yakhiwa ngezikhumba zezilwane njengoba namanje imvunulo isakhiwa ngesikhumba, kanti ke futhi nezimpahla ezimbathwayo zakhiwa ngaso isikhumba njengoba kukhona izicathula ezakhiwa ngesikhumba sengwenya nje. Kulelikhasi sibhunga ngezilwane zemvunulo okunye okuba imvunulo yamakhosi kanti ke enye kuhlotshwa ngayo uma kuyimidlalo. Indlovu – Amazinyo endlovu lawa ahlonywa phezu komnyango endlunkulu yakwaZulu ebukhosini. […]

Continue Reading Comments { 0 }

The Science of Language

Former ANC Member of Parliament, Dr Makhosi Khoza, is the author of the recently published book, UZALO, which critically examines African indigenous languages, with a particular focus on isiZulu. Khoza proposes that the aBantu languages all share a common structure based on mathematical formulas and principles of science. In order to explain her theory of language, Khoza had ordered […]

Continue Reading Comments { 0 }

Imilozi

Theme: Yazi kabanzi ngolimi lakho! Ngokuchaza kombhali uDBZ Ntuli, imilozi izihumusho zemisindo noma umculo wezinyoni. UNtuli uchaza ngokuthi KwaZulu kunenkolelo yokuthi uma izinyoni zibanga umsindo othile, zisuke zixoxa indaba thizeni. UMnu. Ntuli uqwashisa ngokuthi kwimilozi, kutholakala ukuphindaphindwa kwamagama, okuletha isigqi sobunkondlo esinothe ngezifenqo. Ngokuchaza kukaNtuli, umculo uyatholakala futhi kwimilozi. Bakhona nabanye ochwepheshe asebe bhale kabanzi […]

Continue Reading Comments { 0 }

Izilwane eziyingozi II

Kwingxenye yokuqala sendlalele ngezilwane eziyingozi zasendle, kulezilwane sibale ubhejane, ibhubesi, ingwe, impisi kanye nendlovu. Kanti ke nakuleli khasi sisaqhubeka nokuveza ezinye zezilwane eziyingozi. Kubalulekile ukuthi ngikudalule ukuthi noma ezinye zandile ezweni likaPhunga noMageba, kodwa ke ezinye zazo zazingandile nhlobo kwaZulu. Ibhele – Ibhele naso esinye sezilwane ezinkulu futhi esinejubane ungaze usiphikele uma usibona ngenxa yomzimba waso, […]

Continue Reading Comments { 0 }

King of the Zulu Guitar

Blessed with an uncanny ability to play the guitar, and a tongue-in-cheek sense of humour, Madala Kunene, is undoubtedly one of KwaZulu-Natal’s most respected musicians, having played with the likes of the late Hugh Masekela and Busi Mhlongo. While Kunene dislikes the idea of labels, his sound is most often associated with mbaqanga or maskandi music, although with […]

Continue Reading Comments { 0 }

The History of isiShweshwe: A Lecture

In May last year we wrote about the launch of the book, isiShweshwe: A History of the Indigenisation of Blueprint in South Africa, which was published by UKZN Press. Well if that story got you excited (as well it should have – the tale of ishweshwe is such a fascinating one!), then make sure you pay a […]

Continue Reading Comments { 0 }
The medicinal garden at KwaNdlovu

Dr Elliot Ndlovu

Not many of us can claim to have met two heads of state and been a guest at the Oscars, let alone someone brought up in rural KwaZulu-Natal, who at one point thought he might be losing his mind (during his journey as a healer), but that’s the incredible tale of Dr Elliot Ndlovu! Working as […]

Continue Reading Comments { 0 }