Funda ngolimi lwakho, efonini yakho / Learn in your language, on your phone

isiZulu Kubantu abayizigidi eziyizinkulungwane ezingu-1.3 ezwenikazi lase-Afrika, ucabanga ukuthi bangaki abakhuluma isiNgisi, isi-French, isi-Jalimane noma olunye ulimi lwaseYurophu njengolimi lwabo lokuqala? Yize lezi zilimi zijwayelekile kwezamabhizinisi, ezemfundo, ezokukhangisa kanye ne-inthanethi, kungakumangaza ukwazi ukuthi u-0.5% kuphela wabantu base-Afrika abakhuluma isiNgisi njengolimi lwabo lwebele. Kusobala kukhona ukunganakwa kwezilimi zase-Afrika. Ingakho-ke iDiji – inkundla yokufunda nge-inthanethi ngezilimi zase-Afrika … Read more

Ukugcotshwa kweSilo uMisuzulu

Ngathi sezihubela sakusha endlunkulu ngodaba lokugcotshwa kweSilo sakwa Zulu isilo uMisuzulu. Kuzokhumbuleka ukuthi kusuka sabekwa iSilo esihlalweni sobukhosi baseNdlunkulu besingakaze sigcotshwe ngokuse mthethweni noma nje ngendlela yokubekwa kweSilo esisha. Noma lungakabekwa usuku azogcotshwa ngalo futhi kungekho okuphimiswe khona endlunkulu ngokugcotshwa kwaso iSilo kepha abasiki bebunda sebewu hogelile umoya wokuthi iSilo uMisuzulu uzogcotshwa ngokusemthethweni. Noma isizwe … Read more

Bamfuna Ezikhindini uZuma

Kazi iyozala nkomoni kwelika Nxamalala. Owayengumongameli wezwe uMnumzane uJacob Zuma kubukeka bebaningi abamfuna ezikhindini. Iqembu lepolitiki iDemocratic Alliance (DA) lithi kwangungekho emthethweni ukudedelwa kukaZuma ejele ngesizathu sesimo sempilo yakhe ekwabikwa ukuthi ibuthaka. Kunjalo nje akuyona iDA kuphela engahambisani nalesi sinqumo ne-Afro Forum kanye neHelen Suzman Foundation basiphosele inselelo lesisinqumo enkatolo ephakeme. Lokhu kuholele ekutheni isinqumo … Read more

Ubumbano lwamaciko

Sekuyisona mthandi womculo wesintu leso sikhathi sokuthi abantu babheme bakholwe ngemicimbi wokuvala unyaka kaZibandlela esuke ihlelwe abahleli bemicimbi yesintu. Sikhuluma lezindaba nje babheme bakholwa abathandi womculo wesintu abahlala KwaMashu namaphethelo. Phela KwaMashu bezisina zidedelana emcimbini obizwa ngokuthi Ubumbano lwamaciko njengoba bekufike amaciko ahlukahlukene ezodlalela abantu. Ukubuya kwemicimbi ekanjena kubuyisa ithemba ikakhulukazi kumaciko nakubathandi balo mculo … Read more

UMxolisi Kaunda Ubuyele KwesikaMeya

Kuqopheke umlando ngemuva kwemiphumela yokheto lohumuleni basekhaya obelungo mhlaka 01 Novemba 2021. I-ANC ilahlekelwe omaspala abaningi kakhuukazi esifundazweni saKwaZulu Natali. Lokho kube utshintsho olunkulu emlandweni wezepolitiki. Yize kunjalo i-ANC ikwazile ukubuyisa uMaspala weTheku, uMxolisi Kaunda wabuyela esikhundleni sokuba imeya. Uzokhumbula ukuthi ngemuva kwemiphumela yokhetho i-ANC ithole ngaphansi kuka- 50% amavoti okuholele ekutheni ibange lesikhundla namanye … Read more

USipho Ngobese

Wazalwa ngomhlaka 8 Mashi 1944, eThekwini. USipho Ngobese ufunde isikole eMkhumbane Government School, e-Chesterville Secondary School, e-St. Francis College e-Mariannhill, nase-UNISA (iBachelor of Theology). UNgobese ushadile unendodakazi eyodwa nabazukulu ababili. Isipiliyoni somsebenzi wephephandaba uNgobese sibandakanya ukubhala njenge-freelancer ye-UMAFRIKA, ukubika ngezindaba ezijwayelekile, ezemidlalo kanye nasenkantolo. Ngo-1973, uNgobese wajoyina ILANGA Newspaper njengoMbhali Wezemidlalo Wongoti wokuqala. UNgobese unguMsunguli-Intatheli … Read more

Izithelo eziyimvela kancane edolobheni

Uma uvakasha ezindaweni ezingamakhaya noma ezinamahlathi kukhona izithelo oye uhlangane nazo okungavamile ukuthi ungazithola edolobheni noma ezitolo ezinkulu.  Kulesi siqeshana sibheka kafushane izithelo izindoni, amajikijolo kanye nomalibheri. Izindoni uhlobo lwesithelo esithanda indawo enamanzi kanti uma zihluma ziqala zibe luhlaza bese ziye zibe ngathi zibebomvu bese uma sezivuthiwe sezilungele ukudliwa zibemnyama. Kanjalo amajikijolo nomalbheri nazo zivuthwa … Read more